Danh sách những thành viên CLB kết nối doanh nghiệp Viện – Trường

Ngày 11/08/2021
Danh sách các thành viên thuộc CLB kết nối Doanh nghiệp – Viện – Trường.
Trong bản Danh sách có liệt kê các thông tin của từng đơn vị, Giám đốc, lĩnh vực hoạt động và website.