BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẶC BIỆT

Ngày 22/07/2019

Ngày 19 tháng 7 năm 2019 tại Tp Đà Nẵng, với sự hỗ trợ của Trường Đại học Duy Tân,  Ban Thường vụ Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam đã tiến hành Hội nghị thường niên năm 2019. Nhiều nội dung quan trọng đã được bàn thảo và thông qua tại hội nghị này.

Tham dự và chủ trì hội nghị GS.TS Trần Hồng Quân – Chủ tịch Hiệp hội đã có bài phát biểu khai mạc nêu tầm quan trọng của hội nghị lần này. Đây là hội nghị đặc biệt của Ban Thường vụ, vì đây là hội nghị diễn ra vào năm cuối nhiệm kỳ 2014 – 2019. Hội nghị có nhiệm vụ bàn thảo và thông qua chủ trương về thời gian tiến hành đại hội, đề cương các báo cáo tổng kết, sửa đổi điều lệ, công tác nhân sự, cơ cấu tổ chức và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác truyền thông  cho Đại hội.

Hội nghị diễn ra rất sôi nổi, sau các báo cáo tóm tắt của Thường trực Hiệp hội, đã có gần 20 ý kiến trao đổi. Các ủy viên Ban Thường vụ đã phát biểu thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo của Thường trực Hiệp hội, và nêu rõ: Trong gần 5 năm qua, Hiệp hội đã hoạt động sôi nổi, có nhiều việc làm tích cực và hiệu quả góp phần quan trọng thúc đẩy giáo dục đại học phát triển đúng hướng. Hiệp hội không quản khó khăn, nguồn kinh phí hạn hẹp nhưng đã không ngừng củng cố và phát triển, tích cực hoạt động, tạo uy tín trong ngành giáo dục và trong toàn xã hội.

Về công tác chuẩn bị Đại hội lần II, các đại biểu nhận định 5 năm tới có nhiều thay đổi : Luật Giáo dục mới, Luật Giáo dục đại học mới ban hành đi vào cuộc sống, cuộc cách mạng 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng, tự chủ trong giáo dục đại học là xu hướng chủ đạo … đòi hỏi Hiệp hội phải củng cố và tăng cường sức mạnh, đòi hỏi tiếp tục đổi mới tư duy, bổ sung phương thức hoạt động, sáng tạo hình thức hoạt động sao cho thiết thực hiệu quả hơn.

Vì vậy các đại biểu  đề nghị nên tổ chức đại hội đúng thời gian (cuối tháng 12/ 2019). Đặc biệt phải tăng cường công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và nhân sự chủ chốt để có đủ sức, đủ tầm lãnh đạo Hiệp hội trong 5 năm tới.Tăng cường công tác truyền thông trước và sau đại hội.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Trần Hồng Quân nhấn mạnh:

Nhiệm kỳ vừa qua, Hiệp hội đã làm khá nhiều việc, nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động. Nổi bật nhất là đã chủ động tích cực tiến hành công tác xây dựng chính sách và phản biện, tổ chức nhiều hội thảo quan trọng, sáng tạo hình thức hoạt động thiết thực, đóng góp quan trọng vào xây dựng hành lang pháp lý và định hướng phát triển cho giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng. Đã sáng tạo hình thức hoạt động Câu lạc bộ các trường hội viên có chung vấn đề, chung lĩnh vực đào tạo .. để hoạt động sát cơ sở hơn, sinh động và thiết thực hơn.

Nhiệm kỳ thứ 2 vói những yêu cầu mới, tình hình nhiệm vụ mới, Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam nhiệm kỳ II (2020 – 2025) cần đặc biệt quan tâm các vấn đề chủ yếu sau:

– Thúc đẩy nhanh quá trình tự chủ đại học, chỉ có tự chủ thì giáo dục đại học mới phát triển mạnh;

– Cổ vũ cho xã hội hóa giáo dục tiến triển mạnh mẽ hơn;

– Cổ vũ phát triển hộ thống giáo dục mở, giáo dục liên thông, liên kết và chia sẻ trong đào tạo nguồn nhân lực;

– Tham gia quá trình sắp xếp mạng lưới giáo dục, giáo dục đại học;

– Tham gia và thúc đẩy hoạt động kiểm định giáo dục, xếp hạng đại học;

– Thúc đẩy đổi mới tư duy trong quản lý giáo dục đại học;

– Cổ vũ hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng thành tựu công nghệ mới vào trong các trường đại học, cao đẳng;

– Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hội nhập, quốc tế hóa giáo dục đại học Việt Nam;

– Chủ động dự báo và đề xuất giải pháp thích ứng với những vấn đề mới nảy sinh trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam;

– Tiếp tục quan tâm nghiên cứu và đề xuất cải tiến thi và tuyển sinh đại học sao cho chất lượng, hiệu quả hơn;

– Hiệp hội cần tăng cường nguồn lực và khả năng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên. Những vấn đề của từng trường nhưng có tính hệ thống, có tính đại diện cho xu hướng chung của nhiều trường, nếu bị vi phạm thì Hiệp hội cần vào cuộc ngay để nghiên cứu, tháo gỡ và có kiến nghị chung.

– Về các điều kiện đảm bảo cho Hiệp hội hoạt động có hiệu quả: Đề nghị kiện toàn Ban tài chính, quan tâm vấn đề tài chính đảm bảo cho hoạt động tăng lên của Hiệp hội; nghiên cứu thành lập Quỹ nghiên cứu khoa học để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của Hiệp hội và của các trường hội viên./

Văn Đình Ưng