VIDEO Đào tạo nhân sự & phát triển nguồn nhân lực – cấp độ lãnh đạo quản lý con người

Ngày 21/07/2021
VIDEO: CEO trainer cấp độ lãnh đạo trong quản lý con người – Ngô Bích Hà