EPR Software jsc ứng dụng công nghệ BlockChain giúp ngăn ngừa gian dối và minh bạch trong thi tuyển

Ngày 19/11/2021
VIDEO tiềm năng ứng dụng BlockChain hỗ trợ công tác quản lý. ThS Thái Huy Ngọc


EPR Software jsc với năng lực niềm tin chia sẻ thành công đã ứng dụng công nghệ BlockChain trong công tác chấm thi, quản lý học viên, sinh viên để tạo nên một môi trường học tập, tuyển dụng và quản lý minh bạch, hiện đại, khoa học & tiện ích vươn tới hoà nhập dòng chảy cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Mời quý vị bấm vào đây để xem chi tiết EPR Software jsc