Kết luận của BT Phùng Xuân Nhạ trong buổi làm việc với Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam

Ngày 20/03/2017

Ngày 05 tháng 8 năm 2016, tại trụ sở Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã làm việc với Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội). Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thứ trưởng Bùi Văn Ga, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ kế hoạch – Tài chính, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; về phía Hiệp hội có Chủ tịch Hiệp hội Trần Hồng Quân, các Phó Chủ tịch Trần Xuân Nhĩ, Phan Quang Trung, Trần Hữu Nghị, Lê Công Cơ, đồng chí Quách Thế Tản – Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình; lãnh đạo các ban: Hỗ trợ chất lượng giáo dục đại học, Khoa học và Dịch vụ, Nghiên cứu và Phân tích chính sách, Tổ chức và Phát triển, Hợp tác quốc tế, Phong trào sinh viên, Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục và Văn phòng Hiệp hội.

Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Hiệp hội Trần Hồng Quân, ý kiến phát biểu của lãnh đạo Hiệp hội, đại diện các ban của Hiệp hội và Thứ trưởng Bùi Văn Ga, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kết luận:

Với quyền hạn, nhiệm vụ của Hiệp hội, trong thời gian qua, Hiệp hội đã đóng góp tích cực vào nhiều chủ trương, chính sách lớn và tham gia ý kiến vào những hoạt động của ngành Giáo dục; có niềm tin vào những công việc bước đầu ngành Giáo dục đang thực hiện và đồng tình với 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp của ngành triển khai trong năm học 2016-2017.

Về cơ bản các vấn đề Hiệp hội đưa ra về hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, hệ lụy và đề xuất giải pháp đều có những nhận định khá sát với tình hình thực tế của giáo dục và đào tạo thời gian qua và hiện nay. Những vấn đề nêu ra thể hiện tâm huyết, quyết tâm và hoạt động nghiêm túc của Hiệp hội với mong muốn thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8, khóa XI và Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, nghiên cứu, chọn lọc để đưa những ý kiến đề xuất phù hợp nhất vào trong nội dung các văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình rà soát, hoàn thiện các luật, nghị định và các văn bản dưới luật khác liên quan đến giáo dục và đào tạo.

Thời gian tới, đề nghị Hiệp hội tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

  1. Tiếp tục có ý kiến về khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân để hướng tới sự hợp lý.
  2. Tư vấn, hỗ trợ với Bộ Giáo dục và Đào tạo lộ trình phù hợp trong triển khai quy hoạch hệ thống giáo dục quốc dân và công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
  3. Có ý kiến về đổi mới công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng trong thời gian tới.
  4. Đồng ý với đề nghị của Hiệp hội về tổ chức hội thảo tăng cường tự chủ các trường đại học, hội nghị các trường đại học ngoài công lập. Lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng liên quan của Bộ sẽ tham dự các hội nghị này. Bộ Giáo dục và Đào tạo hoan nghênh Hiệp hội tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng nâng cao, bồi dưỡng bổ sung cho đội ngũ giảng viên trẻ, cho sinh viên đã ra trường… cấp chứng chỉ tương ứng trên cơ sở bảo đảm chất lượng, uy tín.
  5. Ủng hộ việc thành lập các Câu lạc bộ các trường đại học, cao đẳng, các phong trào sinh viên… thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần phát triển giáo dục đại học.
  6. Đề nghị Hiệp hội lựa chọn những vấn đề đã kiến nghị để xây dựng thành các đề tài nghiên cứu khoa học. Văn phòng Hiệp hội tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong việc thực hiện nhiệm vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nghiên cứu, tạo điều kiện để tổ chức thực hiện.
  7. Đề nghị Báo Giáo dục Việt Nam tiếp tục bám sát vào các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để có những bài viết đa chiều về giáo dục và đào tạo.
  8. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo hằng quý có các báo cáo hoạt động của ngành, gửi Hiệp hội.

Trân trọng thông báo Kết luận của Bộ trưởng để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

 Nơi nhận:– Bộ trưởng (để báo cáo);- Các Thứ trưởng (để báo cáo);– Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN (để phối hợp);

– Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (để thực hiện);

– Các cơ sở GDĐH (để thực hiện);

– Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯ­ỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

   (Đã ký)

   Phạm Ngọc Phương