Quy chế Câu lạc bộ

Ngày 19/07/2017

Để thuận tiện và hướng dẫn các Câu lạc bộ của Hiệp hội phát triển, Hiệp hội ban hành quyết định số 130/QĐ-HH ngày 12 tháng 07 năm 2017 về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ khối thường trực Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam.

Việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động sẽ định hướng và thúc đẩy sự phát triển của các Câu lạc bộ, nhằm nâng cao tính tương tác, hoạt động thường xuyên về chuyên môn, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Hiệp hội

Xem chi tiết văn bản: