Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp với Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 04/12/2021

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc

Ngày 3.12, Văn phòng Chính phủ  ban hành Thông báo số 322/TB-VPCP ngày 3.12 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội và các Bộ, cơ quan liên quan cần thực hiện tốt 6 nội dung:

Thứ nhất, cần nâng tầm Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn mới khi cả nước triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tập trung cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 20 của Trung ương về phát triển khoa học và công nghệ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội.

Có cơ chế giải phóng tối đa nguồn lực con người để đội ngũ cán bộ phát huy, cống hiến nhiều hơn nữa; xử lý hài hòa, hợp lý, hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, xã hội và thị trường, tăng cường hợp tác công tư; tăng đầu tư của Nhà nước để lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư.

Thứ hai, về tổ chức, bộ máy, công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ cần bám sát và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về các vấn đề này và Luật Giáo dục đại học. Xây dựng các cơ chế chính sách, quy hoạch, chương trình, dự án, kế hoạch, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, bố trí nguồn lực, có mục tiêu cụ thể cho từng năm và trong 5 năm. Bố trí người lãnh đạo, chỉ đạo từng việc để có kết quả cụ thể.

Tập trung khắc phục bằng được những bất cập, hạn chế, yếu kém, bảo đảm bộ máy vận hành trơn tru, thông suốt, hiệu quả hơn; khắc phục bằng được việc đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, thiếu dứt điểm nhất là khi nguồn lực có hạn.

Thứ ba, vấn đề đào tạo là một trụ cột của Đại học Quốc gia Hà Nội, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài theo Nghị quyết của Đảng, phục vụ đắc lực, hiệu quả cho 3 khâu đột phá chiến lược. Đại học Quốc gia Hà Nội cần xác định người học là trung tâm, nhà trường là nền tảng, giáo viên là động lực.

Tập trung đào tạo nhân lực trong các môn khoa học cơ bản – đây là một lĩnh vực truyền thống và thế mạnh của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đào tạo nguồn giảng viên cho Đại học Quốc gia Hà Nội và cho các cơ sở giáo dục đại học khác. Tăng cường liên kết, liên doanh với các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức để đào tạo nguồn nhân lực không chỉ đạt đẳng cấp quốc gia mà còn ngang tầm quốc tế.

Thứ tư, về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, cần chú trọng tổng kết thực tiễn, phục vụ các chương trình lớn của quốc gia, các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thứ năm, về tự chủ đại học, vị thế, vai trò của Đại học Quốc gia Hà Nội, cần tổng kết thực tiễn triển khai mô hình Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 1993 tới nay, đề xuất cụ thể với các cấp có thẩm quyền. Tinh thần chung là tăng thẩm quyền, tăng phân cấp, tăng tự chủ và tính linh hoạt.

Thứ sáu, tập trung thực hiện dứt điểm dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả với tư duy, cách làm mới.

Trong năm 2022, Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chuyển lên Hòa Lạc làm việc, tập trung chỉ đạo triển khai dự án theo hướng khu đô thị đại học; việc xây dựng có thể phân kỳ nhưng quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn.

Phạm Đông ( Theo Báo ĐT Lao Động)

Ban TT&SV