Kết luận 14 của Bộ Chính trị là cứu cánh, bảo vệ cho những người dám đổi mới

Ngày 30/09/2021

Ngày 22/9, Văn phòng Trung ương Đảng công bố Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Để phục vụ tọa đàm ngày (1/10) về “Quán triệt Kết luận 14 của Bộ Chính trị – nghiên cứu tình huống từ câu chuyện Trường Đại học Tôn Đức Thắng”, Chủ tịch Vũ Ngọc Hoàng đã trả lời trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam. Website Hiệp hội đăng tải nội dung trao đổi của Chủ tịch Vũ Ngọc Hoàng và Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

“Kết luận 14 của Bộ Chính trị là cứu cánh, bảo vệ cho những người dám đổi mới”

 

Click xem bài viết

KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

“về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ

năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”

Ban TT&SV