Hội thảo khoa học Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở

Ngày 05/07/2019

Nhằm trao đổi nghiên cứu thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng, tiếp nối với hội thảo trước đây về Xây dựng Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam dự kiến tổ chức hội thảo khoa học với tiêu đề: Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở vào ngày 04/10/2019 tại Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội.

Hội Thư viện Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam và 2 Câu lạc bộ trực thuộc Hội Tin học Việt Nam là Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam và Câu lạc bộ Khoa – Viện – Trường Công nghệ Thông tin – Truyền thông đã nhận lời tham gia đồng chủ trì và tổ chức hội thảo này.

NỘI DUNG HỘI THẢO TẬP TRUNG VÀO MỘT SỐ VẤN ĐỀ SAU:

  1. Giáo dục Mở (GDM) và Tài nguyên giáo dục Mở (TNGDM);
  2. Truy cập Mở tới xuất bản phẩm và dữ liệu nghiên cứu và thư viện số Mở;
  3. Phần mềm nguồn mở/hệ thống Mở/các tiêu chuẩn Mở cho giáo dục, thư viện;
  4. Cấp phép Mở, các vấn đề pháp lý/chính sách và sở hữu trí tuệ liên quan tới nguồn mở;
  5. Và các vấn đề khác có liên quan.

ĐẠI BIỂU THAM DỰ

Dự kiến khoảng 200 đại biểu, gồm:

– Đại biểu từ các cơ quan của Đảng và Nhà nước;

– Đại biểu các đơn vị đồng chủ trì;

– Đại biểu các sở giáo dục và đào tạo;

– Các trường đại học, cao đẳng;

– Một số doanh nghiệp về khoa học công nghệ;

– Một số chuyên gia giáo dục.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ VIẾT BÁO CÁO HỘI THẢO

  1. Đăng ký tham dự hội thảo

Kính đề nghị các đơn vị đăng ký đại biểu chính thức tham dự Hội thảo (theo mẫu) và gửi về Email của Hiệp hội trước ngày 30/9/2019

TT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT/ EMAIL
         

 Đăng ký gửi báo cáo tham luận:

– Thời gian gửi báo cáo:

Gửi Toàn văn báo cáo trước ngày 08/9/2019 về địa chỉ Email:

hiephoidhcdvn@gmail.com

ĐT Văn phòng HH: (024)37957159; Ông Lê Trung Nghĩa: 0913.211.566

– Quy cách báo cáo: Độ dài: Tối đa 12 trang A4; Font: Times New Roman, Font size 14 (Unicod); top margin: 3cm, bottom margin: 2,5cm, left margin: 3cm, right margin: 2,5cmkèm fil (đĩa mềm gửi qua Email). Tiêu đề in cỡ chữ 15, dưới tiêu đề ghi rõ họ, tên tác giả, học hàm, học vị, đơn vị, thông tin liên hệ (Email. Điện thoại di động)

Để Hội thảo được tiến hành theo kế hoạch và đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Hiệp hội trân trong thông báo và đề nghị Quý Ông, Bà Lãnh đạo Các đơn vị quan tâm phổ biến rộng rãi để các cán bộ của quản lý, cán bộ giảng dạy hưởng ứng tham gia, đóng góp vào kết quả của hội thảo.