Hiệp hội kêu gọi các trường liên kết xét tuyển Cao đẳng, Đại học

Ngày 07/03/2017
Kính gửiCác trường hội viên của Hiệp hội
Ngày 14/5/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 15/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016, trong đó có giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo “Phối hợp với Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chỉ đạo, hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả kỳ thi phục vụ tuyển sinh theo quy định của Luật Giáo dục đại học, bảo đảm công bằng, thuận lợi cho thí sinh và nhà trường”.
Chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng, ngày 18/5/2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn số 2229/BGDĐT-KTKĐCLGD cho Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đề nghị Hiệp hội tạo điều kiện hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục đại học liên kết với nhau thành các nhóm xét tuyển chung.
Sau khi xem xét tất cả các phương thức xét tuyển sinh đã nêu ra trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam hoàn toàn ủng hộ đề nghị trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiệp hội cho rằng phương thức xét tuyển sinh chung theo nhóm trường hoàn toàn không vi phạm quyền tự chủ tuyển sinh của các trường tại Điều 34 Luật Giáo dục đại học, nhưng mặt khác lại tạo thuận lợi cho thí sinh được chọn ngành đào tạo, đồng thời giảm thiểu tối đa tiền của và công sức của thí sinh và nhà trường, cũng như hạn chế tối đa hiện tượng “thí sinh ảo”.
Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tha thiết kêu gọi các trường đại học, cao đẳng, trước hết là các trường hội viên mạnh dạn đứng ra làm nòng cốt tổ chức các nhóm xét tuyển sinh chung hoặc hăng hái tham gia vào các nhóm đó, vì lợi ích thực sự của thí sinh và của xã hội, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo sẵn sàng hỗ trợ cho các nhóm trường những tư vấn cần thiết để lựa chọn phương án xét tuyển sinh và cung cấp miễn phí cho các nhóm phần mềm xét tuyển sinh tiện dụng nhất.Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam kính mong các trường đại học và cao đẳng nhiệt tình hưởng ứng đề nghị trên của Hiệp hội để đảm bảo sắp tới sẽ có một mùa tuyển sinh yên bình, ít tốn kém.
Xin chân thành cảm ơn! 
Nơi nhận:– Như kính gửi;– PTT Vũ Đức Đam (để b/c);– Bộ Giáo dục và Đào tạo (để phối hợp);

– Văn phòng Chính phủ (để b/c);

– Ban Tuyên giáo TW (để b/c);

– Ủy ban VHGDTTNNĐcủa QH (để b/c);

– Lưu VP Hiệp hội.

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CHỦ TỊCH

 Đã ký

Trần Hồng Quân