Bộ GD&ĐT Dự thảo danh mục giáo dục đại học với nhiều ngành học mới dự kiến được bổ sung thời gian tới

Ngày 11/11/2021

Bộ GD&ĐT vừa đưa ra dự thảo danh mục thống kê ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (ĐH) với nhiều ngành học mới dự kiến được bổ sung thời gian tới.

Theo đó, ở bậc đào tạo ĐH một số ngành, chuyên ngành học mới dự kiến được bổ sung. Trong lĩnh vực đào tạo Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên, sẽ bổ sung ngành Sư phạm khoa học xã hội (mã ngành 7140249); lĩnh vực đào tạo Kinh doanh và Quản lý sẽ có ngành Công nghệ tài chính (mã ngành 7340205); lĩnh vực Toán và Thống kê sẽ có ngành Khoa học dữ liệu (mã ngành 7460108); lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin sẽ có ngành Trí tuệ nhân tạo (mã ngành 7480107); lĩnh vực Kỹ thuật sẽ có ngành Kỹ thuật hàng hải (mã ngành 7520138). Bên cạnh đó, có mã ngành sẽ không còn như ngành Kinh doanh quốc tế trong lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý.

Ở bậc đào tạo thạc sĩ, một số ngành mới sẽ được bổ sung, như Giáo dục và Phát triển cộng đồng, Tâm lý học lâm sàng, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ nano, Kỹ thuật hàng hải, An ninh phi truyền thống. Sẽ có một số chuyên ngành mới bậc đào tạo tiến sĩ, gồm Khoa học quản lý, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật hàng hải…

Theo Vụ Giáo dục ĐH – Bộ GD&ĐT, dự thảo xuất phát từ việc quy định phải phù hợp với Luật Giáo dục ĐH 2018; có sự kế thừa các ngành đã có trong hai thông tư về Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ ĐH (Thông tư 24 năm 2017), Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (Thông tư 25 vừa được ban hành); thêm các quy định chặt chẽ hơn cho việc bổ sung các ngành mới, ngành đề nghị đổi tên, ngành đề nghị sửa mã số vào Danh mục.
Vụ Giáo dục ĐH khẳng định, hằng năm trên cơ sở đề nghị của các cơ sở đào tạo, căn cứ các điểm của Thông tư quy định, Bộ GD&ĐT sẽ cập nhật các ngành mới, ngành đổi tên, sửa mã số vào Danh mục thống kê. Đây cũng là điểm mới linh hoạt quan trọng để các cơ sở đào tạo có nguyên tắc, tiêu chí về bổ sung, chỉnh sửa các ngành trong Danh mục thống kê.
Ban TT&SV