Bàn thêm về Tự chủ Đại học

Ngày 04/06/2021
  • Bàn thêm về bản chất, ý nghĩa của tự chủ đại học và các lý do để dẫn tới đề nghị: Cả Nhà nước và các trường đại học ở nước ta cần có sự thống nhất từ quan điểm tới hành động trong vấn đề này, trước hết thể hiện ở các văn bản có liên quan tới giáo dục đại học được ban hành kể từ năm 2018, trong đó có 2 bộ luật lớn về giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng… xem tại đây…

Tác giả GS.TSKH Đỗ Trung Tá

Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam