Uỷ ban Văn hoá Giáo dục Tổ chức giám sát về thông tin trên mạng thời gian từ tháng 12.2021 – 4.2022.

Ngày 23/02/2022

Toàn cảnh cuộc họp

Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã tổ chức công bố Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về ”Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác trên mạng internet”; đồng thời thảo luận kế hoạch và đề cương giám sát.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Đặng Xuân Phương – Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại cuộc họp

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Đặng Xuân Phương – Trưởng đoàn giám sát cho biết, giám sát chuyên đề này nhằm xem xét, đánh giá toàn diện, khách quan việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử (trừ dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước), mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác (trừ báo chí điện tử) trên mạng internet; xem xét, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân (làm rõ do quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách hay do phân công trách nhiệm, công tác tổ chức thực hiện) trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành; đề xuất kiến nghị, giải pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách và các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, thực hiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực này.

Về nội dung giám sát: Đánh giá sự phù hợp của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế, chính sách với yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý nhà nước; việc xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế, chính sách để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Chính phủ, các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố đối với việc quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác trên internet. Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước chuyên ngành, cũng như sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các hội, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ có tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động chuyên môn liên quan.

Theo kế hoạch, Đoàn giám sát sẽ làm việc với các bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan (Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương); một số tỉnh, thành phố ở cả ba miền; tổ chức, cá nhân tổ chức sản xuất, cung cấp thông tin trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác; các đối tượng chịu tác động tiêu cực từ việc khai thác, sử dụng thông tin trên internet; các hội, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ có hoạt động chuyên môn liên quan đến lĩnh vực giám sát. Thời gian tổ chức giám sát từ tháng 12.2021 – 4.2022.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, đây là chuyên đề giám sát hết sức cần thiết, nhưng cũng rất khó

Các thành viên Đoàn giám sát đều đánh giá đây là một chuyên đề giám sát rất thời sự và hết sức cần thiết, nhưng cũng rất khó. Thực tế, chúng ta chưa đủ năng lực để quản lý việc cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng, nhất là trên mạng xã hội; và vẫn còn những khoảng trống mà pháp luật chưa với tới. Vì thế, hy vọng sau đợt giám sát này sẽ có những đề xuất, kiến nghị để vừa phát huy được giá trị của nguồn tài nguyên thông tin, song vẫn quản lý tốt việc cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng.

(Theo Báo Đại biểu Nhân dân)