Thư mời tham gia Câu lạc bộ Khối đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Ngày 18/09/2020

Vai trò của ngành Ngân hàng và lực lượng lao động trong ngành Ngân hàng là không thể phủ nhận ở mọi nền kinh tế. Tại Việt Nam, sự bùng nổ mạnh mẽ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với việc gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN và hàng loạt Hiệp định thương mại tự do đã tạo ra sức ép cạnh tranh lớn đối với nhân lực trong lĩnh vực Ngân hàng. Nhận thức được tình hình đó, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng trở lên cấp thiết hơn bao giờ hết nhằm đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của thời cuộc.

Trong nhiều năm qua, rất nhiều trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam đã đào tạo nhân lực cho ngành ngân hàng. Tuy nhiên, giữa các trường chưa có nhiều sự kết nối, chưa có một cộng đồng chung để cùng trao đổi, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Với mục tiêu thúc đẩy hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ngân hàng của các trường đại học, cao đẳng cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác với các tổ chức liên quan trong và ngoài nước, gắn kết giữa đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã có Quyết định thành lập Câu lạc bộ Khối đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng và cử PGS.TS. Đào Minh Phúc – Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng làm chủ nhiệm lâm thời CLB. Lễ ra mắt CLB dự kiến tổ chức vào ngày 14/10/2020 tại Học Viện Ngân hàng.

Để hoạt động của Câu lạc bộ đạt kết quả mong muốn, Hiệp hội trân trọng kính mời các trường đại học, cao đẳng có đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ngân hàng đăng ký tham gia thành viên của Câu lạc bộ và gửi thông tin (theo mẫu) về email:  viennckh@hvnh.edu.vn trước ngày 10/10/2020

Tên đơn vị Họ và tên

(Người đại diện tham gia thành viên CLB)

Chức vụ Điện thoại/Email

Ghi chú: Khi cần, xin vui lòng liên hệ:

  1. 1. PGS.TS. Phạm Thị Hoàng Anh – Viện trưởng Viện NCKH Ngân hàng, Học viện Ngân hàng – Thư ký CLB, SĐT: 097.754.7339
  2. Ông Phạm Ngọc Lan – Phó Ban Tổ chức và Phát triển, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, SĐT: 09123577215.