THÔNG BÁO SỐ 1 về tổ chức hội thảo khoa học Đổi mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường đại học và cao đẳng

Ngày 06/07/2018

Kính gửi: Lãnh đạo Đại học Quốc gia, Đại học Vùng, Trường đại học, Học viện, Viện nghiên cứu, Trường cao đẳng

Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã nêu lên vấn đề đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Một trong những quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết là cần phải đổi mới căn bản và toàn diện hệ thống giáo dục để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế nhằm phát triển đất nước. Theo Chương trình hoạt động năm 2018 của Hiệp hội, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo khoa học tập trung vào công tác chuyên môn của các trường là triển khai các hoạt động đào tạo thực hiện tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 29-NQ/TW thể hiện việc nâng cao năng lực cạnh tranh giúp cho người học thích ứng trong quá trình hội nhập quốc tế. Đây là cơ hội để các trường đại học và cao đẳng trong cả nước cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm về hoạt động đào tạo, một trong những vấn đề quan trọng của giáo dục đại học nước nhà.

Chủ đề thảo luận tại Hội thảo: Đổi mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường đại học và cao đẳng”.

  1. Nội dung Hội thảo

Các bài tham luận cho Hội thảo tập trung vào những chủ đề sau:

– Đổi mới phát triển chương trình;

– Thiết kế chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo;

– Xây dựng chương trình đào tạo dựa theo Khung trình độ quốc gia và cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân;

– Đổi mới hoạt động dạy học;

– Đổi mới thực tập nghề nghiệp;

– Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá trong dạy học;

– Đổi mới hoạt động đào tạo đáp ứng bối cảnh thời đại;

– Đổi mới hoạt động đào tạo đại học theo hướng mở.

  1. Đối tượng tham gia

– Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Vụ, Cục chức năng;

– Đại diện Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam;

– Đại biểu của các trường đại học, cao đẳng, Viện, Học viện…;

– Các Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Các cơ quan nghiên cứu giáo dục;

– Các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, Viện nghiên cứu, các Học viện và các đối tượng có quan tâm.

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

– Thời gian: Thứ Sáu, ngày 02/11/2018.

– Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh.

  1. Đăng kí tham dự và viết báo cáo Hội thảo

– Đăng ký tham dự hội thảo (theo mẫu): trước ngày 15/10/2018. Sau khi nhận được Phiếu đăng ký, Ban tổ chức sẽ gửi Giấy mời tham gia Hội thảo theo chuyển phát nhanh và qua thư điện tử tới Quý đại biểu.

TT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ NHẬN THƯ MỜI ĐT/ EMAIL
           

Phí tham dự hội thảo: 500.000đ (năm trăm nghìn đồng)/ 1 đại biểu

Phí tham dự hội thảo gửi về tài khoản:

Tên tài khoản: Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Số tài khoản: 0011004233505

Tại: Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam,

Chi nhánh Sở giao dịch Hà Nội

Gửi báo cáo toàn văn: Hạn chót vào ngày 02/10/2018.

– Quy cách báo cáo: tối đa 12 trang A4, font Times New Roman (unicode), font size 14, top margin 3cm, bottom margin 2,5cm, left margin 3cm, right magin 2,5cm, kèm file (đĩa mềm hoặc gửi qua email). Tiêu đề của báo cáo chữ in đậm, cỡ chữ 15, dưới tiêu đề xin ghi rõ họ và tên tác giả, học hàm, học vị, đơn vị, thông tin liên hệ (Email, số di động).

Báo cáo và đăng ký tham dự hội thảo xin gửi về Emaill: hiephoidhcdvn@gmail.com

ĐT: Văn phòng Hiệp hội: (024)3795 7159 – Nguyễn Đình Hảo: 0913934663.

Để Hội thảo thành công tốt đẹp, Ban tổ chức rất mong được đón tiếp đông đảo đại biểu và sớm nhận được báo cáo tham luận từ các đại biểu.

Trân trọng./.