THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG TÂM LÝ TRỊ LIỆU VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, TRỰC THUỘC HIỆP HỘI

Ngày 15/11/2017

Sau một thời gian chuẩn bị công phu, ngày 15 tháng 11 năm 2017, Viện Nghiên cứu, Ứng dụng Tâm lý trị liệu và Phát triển Nguồn nhân lực trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chính thức ra mắt. Lãnh đạo Hiệp hội đã chúc mừng Ban lãnh đạo Viện, giao nhiệm vụ cho Viện hoạt động phải trên tinh thần tuân thủ Điều lệ, luật pháp hiện hành của Nhà nước.

Viện Nghiên cứu, Ứng dụng Tâm lý trị liệu và Phát triển Nguồn nhân lực (tiếng Anh: Institute of Applied Neuropsychotherapy and Human Resource Development. viết tắt: I.N.HRD) được thành lập theo Quyết định số 131/QĐ-HH ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam; Viện cũng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ.

Viện Nghiên cứu, Ứng dụng Tâm lý trị liệu và Phát triển Nguồn nhân lực có các chức năng, nhiệm vụ như sau:

– Nghiên cứu, ứng dụng và thực hiện các chương trình ứng dụng tâm lý trị liệu nhằm phát triển toàn diện tố chất con người về thể lực, tinh thần và trí tuệ.

– Chuyển giao phương pháp Lập trình ngôn ngữ tư duy, ứng dụng tâm lý trị liệu trong giáo dục, phát triển nguồn nhân lực; Tư vấn, phản biện khoa học trong lĩnh vực có liên quan đến ứng dụng phương pháp Lập trình ngôn ngữ tư duy và Tâm lý trị tiệu; Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

– Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Văn Đình Ưng