Nội dung phiên họp Ban Chủ nhiệm CLB Hội đồng trường 10/6/2021 tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 14/06/2021

Ngày 10/6/2021 tại, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra phiên họp Ban Chủ nhiệm CLB Hội đồng trường. Nội dung họp Công bố Quyết định bổ sung Ban Chủ nhiệm CLB (BCNCLB). Phân công việc phụ trách và các công việc phụ trách của thành viên trong BCNCLB.
Thống nhất về hệ thống thông tin quản lý của CLB. Thống nhất kiến nghị gửi Hiệp hội và một số hoạt động trước mắt của Câu lac bộ.
Xem nội dung chi tiết tại đây ….