Ngành giáo dục tiếp tục tổ chức phong trào trồng cây xanh

Ngày 17/02/2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có văn bản gửi các Sở GDĐT, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm về việc tiếp tục tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục.

Theo đó, hướng tới kỷ niệm 62 năm Bác Hồ phát động “Tết trồng cây”, và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào Tết trồng cây và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, cả nước chung sức, đồng lòng trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”; phát huy những kết quả tích cực từ năm 2021, Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Bộ GDĐT tại Công văn số 1625/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 23/4/2021 về việc tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục.

Tuyên truyền, động viên cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức phát động Tết trồng cây cần thiết thực, hiệu quả, bảo đảm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và các hướng dẫn của Bộ GDĐT trong trường học. Các đơn vị phấn đấu chỉ tiêu trồng cây xanh cao hơn ít nhất 20% so với kết quả thực hiện năm 2021.

Ban TT&SV