Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ”

Ngày 07/06/2023

LỜI MỞ ĐẦU

Một trong những quan điểm chỉ đạo quan trọng trong Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là phải đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế nhằm phát triển đất nước. Trong tình hình hiện nay vấn đề tự chủ của cơ sở giáo dục đại học và nguồn lực đầu tư vẫn tiếp tục được khẳng định là một trong những định hướng tương lai và được tiếp cận đầy đủ hơn trong mối quan hệ giữa nhà nước và nhà trường. Tự chủ đại học là một quá trình phát triển cần có điều kiện, thời gian để chuyển đổi từ nhận thức, ý thức đến văn hoá, chất lượng trong hệ thống giáo dục đại học và toàn xã hội. Để việc tự chủ đại học đạt được kết quả mong đợi, cần có sự kết hợp nhiều nguồn lực khác nhau như: cơ chế, chính sách, đầu tư, tài chính, nguồn nhân lực, ý tưởng. Nguồn lực đầu tư là yếu tố quan trọng để phát triển giáo dục. Để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thì đầu tư nguồn lực cho giáo dục đại học sẽ rất quan trọng đặc biệt trong bối cảnh tự chủ.

Xuất phát từ tình hình thực tế trên, theo Chương trình hoạt động năm 2023, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ”.

Hội thảo đã nhận được 100 tham luận khoa học của các cán bộ quản lý, nhà nghiên cứu, chuyên gia giáo dục, giảng viên ở các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Các báo cáo tập trung vào một số vấn đề cấp bách và thiết thực như:

– Cơ chế, chính sách cần hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi vào việc đầu tư nguồn lực cho giáo dục đại học (GDĐH) trong bối cảnh tự chủ;

– Đầu tư cho GDĐH là đầu tư phát triển: Vai trò của Nhà nước về nguồn lực cho GDĐH;

– Nguồn lực con người cho GDĐH trong bối cảnh tự chủ;

– Nguồn lực ý tưởng cho GDĐH trong bối cảnh tự chủ;

– Nguồn lực công nghệ cho GDĐH trong bối cảnh tự chủ;

– Nguồn lực tài chính cho GDĐH trong bối cảnh tự chủ;

– Quyền tự chủ đại học và Nghị định 60 về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

– Phát triển GDĐH ngoài công lập trong thị trường dịch vụ GDĐH;

– Triển khai mô hình PPP (Public and Private Partner) trong GDĐH: Cơ hội, thách thức và rào cản;

– Tăng cường hợp tác quốc tế trong GDĐH;

– Các vấn đề khác liên quan. ….

Nhằm cung cấp nguồn tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, triển khai các hoạt động tự chủ trong trường đại học và cao đẳng đáp ứng yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ để biên tập và xuất bản tập sách Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ.

Do thời gian có hạn nên công tác tuyển chọn, biên soạn, xuất bản tập sách  khó tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp qúy báu của bạn đọc để tập sách ngày càng hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 Nội dung Kỷ yếu hội thảo