Không áp dụng tiêu chí 55 m2 đất trên một sinh viên để làm điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập – CV/78/HH NC&PTCS

Ngày 01/09/2021

Ngày 31/8/2021 Hiệp hội gửi Công văn Số:78/HH-NC&PTCS
V/v: Không áp dụng tiêu chí 55 m2 đất trên một sinh viên để làm điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập.
Kính gửi: – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam được biết ngày 17/8/2021 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh
nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ- CP ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ (Thông tư – 71). Nghiên cứu văn bản này cùng một số văn bản có liên quan đồng thời liên hệ với thực tiễn, Hiệp hội chúng tôi nhận thấy có một số vấn đề nảy sinh, đáng chú ý là: …

XEM CHI TIẾT CÔNG VĂN TẢI VỀ