Hiệp hội góp ý dự thảo Nghị Định cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục công lập

Ngày 13/07/2017

Để trả lời công văn số 2643/BGD-KHTC ngày 21/6/2017, ngày 10 tháng 07 năm 2017, Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng Việt Nam gửi công văn số 60/HH-NC&PTCS về việc góp ý dự thảo Nghị định cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục công lập.

Hiệp hội đã đưa ra những góp ý rất thắng thắn, trực diện, và giàu tính thực tiễn để dự thảo Nghị định cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục công lập được tốt hơn.

Xem chi tiết công văn: