Hiệp hội đề nghị khôi phục lại nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng cho các CSGDĐH

Ngày 17/05/2023

Hiệp hội kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo xây dựng dự án sửa đổi Luật Giáo dục đại học, trình Quốc hội đưa vào chương trình sửa luật sớm nhất có thể.

Trình độ cao đẳng xuất hiện bởi nhu cầu thực tiễn, được Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, dẫn dắt theo chuẩn mực quốc tế. Kết quả này đã góp phần hoàn thiện bậc đại học với 4 trình độ: cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Tuy nhiên Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 (Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014) đã bãi bỏ trình độ cao đẳng khỏi bậc đại học. Việc này khiến nhiều hội viên của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và không ít người quan tâm đến giáo dục đại học không thông suốt và đồng tình. Vì thế tại công văn số 30/HH-NC&PTCS, ngày 15/5/2023, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho khôi phục lại nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng cho các cơ sở giáo dục đại học.

Công văn số 30/HH-NC&PTCS, ngày 15/5/2023, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Tại công văn nêu trên, Hiệp hội đã hồi cứu lại tính thực tiễn, tính khoa học của việc kiến tạo trình độ cao đẳng và nhấn mạnh:

Bậc đại học bao gồm 4 trình độ: cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được thể hiện nhất quán tại Nghị định số 90-CP ngày 24/11/1993 của Chính phủ, Luật Giáo dục số 11/1998/QH10, Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13.

Rất đáng tiếc, năm 2014 Dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp được thông qua với số phiếu không cao (55,13% số đại biểu tán thành). Tại các điều 76, 77 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 đã bãi bỏ tất cả những quy định liên quan đến trình độ cao đẳng thuộc bậc đại học ở các luật trước đó. Chính điều này đang để lại nhiều hệ luỵ.

Công văn cũng đã chỉ ra một số tác động không mong đợi đến giáo dục đại học: Thứ nhất là hạ chuẩn các trình độ cao đẳng chuyên nghiệp, làm khuyết trình độ đào tạo thuộc bậc đại học; Thứ hai là hạn chế vấn đề liên thông; Thứ ba, là triệt tiêu thế mạnh của các cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng, đặc biệt là các trường đại học địa phương.

Từ những phân tích về tình hình giáo dục đại học của nước ta hiện nay, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đề đạt lên Thủ tướng Phạm Minh Chính một số nội dung sau:

Một là, kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo xây dựng dự án sửa đổi Luật Giáo dục đại học, trình Quốc hội đưa vào chương trình sửa luật sớm nhất có thể.

Hai là, trong khi chờ sửa đổi Luật Giáo dục đại học, Hiệp hội xin kiến nghị Thủ tướng:

– Xem xét, cho phép khôi phục lại nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng chuyên nghiệp ở các cơ sở giáo dục đại học.

– Xem xét, cho phép các cơ sở cao đẳng chuyên nghiệp (những đơn vị trước đây vận hành theo chỉ đạo, quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo) được tự đăng ký, lựa chọn hướng đi tiếp: (i) theo mô hình dạy nghề, hoặc (ii) trở lại mô hình cao đẳng chuyên nghiệp.

– Chỉ đạo đánh giá tác động của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục để làm căn cứ khắc phục những hạn chế của các luật có liên quan.

Độc giả xem toàn bộ công văn số 30/HH-NC&PTCS, ngày 15/5/2023 của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, TẠI ĐÂY.