Chỉ thị của Thủ tướng Về việc đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ, giải pháp dạy học an toàn bảo đảm chương trình mục tiêu chất lượng GDĐT ứng phó Covid 19

Ngày 05/09/2021
Ngày 03/09/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 24/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đang có dịch và thực hiện các Chỉ thị số 15/CT-TTg và 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trước mắt, tổ chức dạy học trực tuyến; ưu tiên nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn không có phương tiện học tập trực tuyến, bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới;

XEM VĂN BẢN VÀ TẢI VỀ