Báo cáo tình hình hoạt động của Hiệp hội 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 13/07/2017

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trân trọng báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động của Hiệp hội trong 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

Trong bối cảnh chung của đất nước, của ngành giáo dục trong năm 2017, bên cạnh những thuận lợi, vượt qua những khó khăn cả về chủ quan và khách quan, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã triển khai Kế hoạch hoạt động của mình, đồng hành với Bộ GD&ĐT, đóng góp tích cực trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới giáo dục đào tạo.

Hiệp hội đã gửi đến Chính phủ, Bộ GD&ĐT cùng các cấp quản lý nhà nước về giáo dục, khá nhiều những ý kiến đóng góp chân thành. Những ý kiến trên đã có tác động tích cực ở mức độ nhất định đối với các chủ trương của ngành giáo dục và xã hội.

Xem chi tiết báo cáo: