Danh mục: Nghiên cứu chính sách

phân tích chính sách và tư vấn về lĩnh vực giáo dục

THÔNG BÁO SỐ 2 V/v: Tổ chức hội thảo khoa học “Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các thập niên đầu của thế kỷ 21”

Kính gửi: Các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng, Trường đại học, Học viện, Viện nghiên cứu, Trường cao đẳng…